תקנון שימוש באתר

תקנון שימוש באתר
תודה שבחרתם להשתמש באתר www.jai-thai.co.il ו/או באתר www.online.jai-thai.co.il (להלן במשותף: "האתרים" וכל אחד בנפרד "האתר"), ברוכים הבאים!
1. כללי
1.1. האתרים מופעלים ע"י גב' שירן הלפרין סינגהנארט, ע.פ. 060412574, ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה (להלן "בעלת האתר").
1.2. האתרים הינם אתרי תדמית ותוכן הכוללים אפשרות לרכישה של מוצרים דיגיטליים, וכן הרשמה למגוון קורסים וסדנאות, בין אם מועברים באופן פרונטלי ובין אם באופן מקוון, כמפורט באתר. התוכן המוצע למכירה באתר מפורט באתר ומתעדכן מעת לעת.
1.3. מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין בעלת האתר לבין משתמשי האתרים, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק, בין אם הוא גולש בעצמו בין אם הוא מפעיל רכיב טכנולוגי הגולש באתרים מטעמו. התקנון מהווה הבסיס החוזי המחייב ביחסים אלו.
1.4. השימוש באתרים הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.
1.5. שימוש באתרים מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.
1.6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתרים, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בעלת האתר. על כן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.
1.7. בעלת האתר שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע"י בעלת האתר.
1.8. בעלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.
1.9. מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת האתר או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.
1.10. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה.
1.11. בעלת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמש פלוני את הגישה לאתר.
1.12. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
1.13. בעלת האתר אינה מתחייבת שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולגולשים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
1.14. כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.
1.15. התקנון מנוסח בלשון זכר אך תקף לשני המינים בצורה שווה.
1.16. תנאי השימוש באתרים חלים על כל הכלול בו.
במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.
2. התחייבות המשתמש
2.1. בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו.
2.2. בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
2.2.1. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש בעלת האתר.
2.2.2. הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.
2.2.3. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.
2.2.4. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלת האתר.
2.2.5. שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

3. מדיניות רישום והשתתפות בקורסים
3.1. כללי
3.1.1. ההרשמה וההשתתפות בקורסים הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן. ההרשמה מהווה ביטוי להסכמת המשתתף לתנאים ולמדיניות הרישום.
3.1.2. בתקנון זה, "קורסים" – לרבות סדנאות, הכשרות, מיני-קורסים, שיעורים וקבוצות למידה חד-פעמיות, בין אם מועברות לקבוצת משתתפים ובין אם מועברות באופן פרטי לפי הזמנה, ובין אם מועברות באופן פרונטלי או באופן מקוון, בהובלתה של בעלת האתר ו/או מי מטעמה.
3.1.3. תכני הקורס מועברים באמצעות פלטפורמות שונות, וביניהן האתר, קבוצות ליווי בפייסבוק וב-WhatsApp וכן מפגשים באמצעות תכנת שיתוף מסך "זום". באחריות הלקוח לוודא כי יש לו גישה לפלטפורמות אלו וכי הן מותקנות אצלו בצורה תקינה. בעלת האתר או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לתכנים שלא הועברו ללקוח בשל בעיה טכנית או חסימה משימוש באחת או יותר מהפלטפורמות הנ"ל.
3.1.3.1. גישה לחלק מתכני הקורס מותנית בכניסה לאזור אישי באתר באמצעות שם משתמש וסיסמה אישית. באחריות הלקוח לשמור את פרטי הגישה שלו לאזור האישי. בעלת האתר רשאית לנהל את הגישה לאזור האישי כראות עיניה ובהתאם לשיקול דעתה, לרבות חסימת הגישה ממשתמש פלוני ללא צורך במתן הודעה מראש.
3.1.3.2. לידיעתך, הגישה לחומרי הקורס מתאפשרת ממכשיר אחד בלבד, ולא ניתן לגשת לחומרי הקורס מכמה מכשירים בו-זמנית. בעלת האתר רשאית לחסום גישה לחומרי הקורס בכל מקרה שבו מתעורר חשד להפרת הוראות תקנון זה או חשד לשימוש לרעה בחומרי הקורס.
3.1.3.3. חומרי הקורס יהיו זמינים ללקוח עד שנה ממועד הקורס. לאחר מועד זה תסתיים הגישה לחומרי הקורס. כמו כן, ליווי מצד בעלת האתר או מי מטעמה בקבוצות הקורס יימשך כל עוד נמשך הקורס, ולאחר סיומו נוכחות בעלת האתר או מי מטעמה בקבוצות הקורס ייעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר ולמשתתפי הקורס לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי בעלת האתר בקשר לכך.
3.1.4. מועדי ושעות הקורס נתונים להחלטתה הבלעדית של בעלת האתר, כפי שיפורסמו מעת לעת.
3.1.5. בעלת האתר רשאית להודיע, לפני מועד תחילת הלימודים בקורס, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת על ביטול הקורס מכל סיבה שהיא. במקרה כזה הודעה תימסר למשתתפים ויבוצע החזר כספי מלא של התשלום שהועבר ע"י המשתתפים.
3.1.6. בעלת האתר רשאית להודיע, לפני מועד תחילת הלימודים בקורס או במהלכם, באופן חד צדדי ולא התראה מוקדמת, כי בשל נסיבות חיצוניות ובלתי צפויות, אשר אינן ניתנות לשליטתה, מתכונתו הנוכחית של הקורס נקטעת ויתרת המפגשים יועברו בפורמט שונה, לרבות באמצעים מקוונים כגון תכנת שיתוף מסך או שיתרת המפגשים נדחית למועד מאוחר יותר בו הנסיבות תאפשרנה לקיים את הקורס במתכונתו המקורית. במקרה שכזה לא יוענק החזר כספי כלשהו למשתתפי הקורס.
3.2. רישום לקורס
3.2.1. ההשתתפות בקורס מותנית ברישום ובעמידה בתנאי התשלום. אי-עמידה בתשלומים תהווה עילה לביטול הרישום ולהפסקת ההשתתפות בקורס.
3.2.2. מספר המקומות המקסימאלי בכל קורס מוגבל ומשתנה מקורס לקורס בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר. הרישום לקורס הינו על בסיס כל הקודם זוכה.
3.2.3. התשלום לקורס נעשה באופן מלא ומראש בעת הרישום והרכישה.
3.2.3.1. ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית לפרטי החשבון שיימסרו ע"י בעלת האתר; באמצעות יישומון להעברת כספים מסוג "ביט" או באמצעות כרטיס אשראי של אחת מחברת האשראי הפועלות כדין בישראל.
3.2.3.2. בעבור הזמנה של סדנה פרטית ניתן לשלם גם במזומן או בהמחאה.
3.2.4. מחיר הקורסים מוצג במטבע ישראלי בלבד.
3.2.5. בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע התשלום עבור הקורס.
3.2.6. לבעלת האתר תהא הזכות שלא לקבל רישום של אדם פלוני לקורס מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
3.2.7. לבעלת האתר תהא הזכות להפסיק את השתתפותו של לקוח בקורס מסיבה של התנהגות שאינה הולמת ומונעת את המשך התנהלותו התקינה של הקורס. במקרה כזה לא יוענק החזר כספי כלשהו.
3.3. ביטול השתתפות בקורס והחזר כספי
3.3.1. לקוח אשר מבקש לבטל את השתתפותו בקורס יודיע על כך לבעלת האתר בהקדם תוך מסירת פרטים מאמתים כפי שיידרשו ע"י בעלת האתר. הודעה בע"פ תגובה בהודעה בכתב.
3.3.2. יובהר, כי אי השתתפות בשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והלקוח מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף 3.3.1 לעיל.
3.3.3. מתן אפשרות להקפאת קורס במקום ביטולו נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר.
3.3.4. תקופות הביטול המזכות בהחזר כספי הינן כמפורט להלן:
3.3.4.1. לגבי קורסים מתמשכים, בין אם מועברים באופן פרונטלי ובין אם מועברים באופן מקוון או במשולב: הודעת ביטול שתתבצע בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ועד מועד תחילת הלימודים בקורס, תזכה את הלקוח להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס. הודעת ביטול שתתקבל לאחר מועד תחילת הלימודים בקורס אך לפני קיומו של השיעור השני בקורס תזכה את הלקוח בהחזר כספי בניכוי דמי ביטול בגובה 300 ₪.
3.3.4.2. לגבי סדנאות חד פעמיות: הודעת ביטול שתתבצע בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ועד שבוע לפני מועד הסדנה תזכה את הלקוח בהחזר כספי של כל התשלומים שבוצעו על-ידו, בניכוי דמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם; הודעת ביטול שתתבצע בתוך פחות משבוע ממועד הסדנה ועד מועד הסדנה תזכה את הלקוח בהחזר כספי של 50% ממחיר העסקה; הודעת ביטול שתתקבל לאחר מועד הסדנה לא תזכה את הלקוח בשום החזר כספי.
3.3.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים יבוצע ע"י בעלת האתר בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הלקוח, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.
3.3.6. בנוסף לאמור לעיל, רשאית בעלת האתר לגבות ממשתתף שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מבעלת האתר ע"י חברת האשראי בגין ביטול העסקה. גובה עמלה זו אינו בשליטתה של בעלת האתר ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
3.3.7. במקרה של ביטול עסקה, יושבו ללא דיחוי ע"י הלקוח, כל החומרים שנתקבלו מבעלת האתר במסגרת הקורס, מבלי שנעשה בהם שימוש, לרבות מחיקת כל החומרים האלקטרוניים אשר הופצו ע"י בעלת האתר ומידע אודות שאר המשתתפים בקורס. גישה אלקטרונית לתכני הקורס, לרבות תכנים שכבר ניתנה גישה אליהם וכן ההשתתפות בקבוצות המלוות את הקורס, תיחסם מיד עם קבלת הודעת הביטול.
3.3.8. לצורך האמור בתקנון זה "מועד תחילת הלימודים בקורס" הינו מועד השיעור הראשון.
3.4. הוראות נוספות באשר רכישה והשתתפות בקורסים
3.4.1. השימוש בחומרים שנמסרו ע"י בעלת האתר במהלך הקורס הינו לשימושם האישי של המשתתפים ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי אל מול צדדים שלישיים.
3.4.2. לידיעתך, הרשמה לקורס משמעה הסכמה להצטרף לרשימת הדיוור של בעלת האתר, ולקבל באמצעותה תכנים פרסומיים ושיווקיים בדבר קורסים עתידיים, מבצעים ותכנים נוספים. הסרה מהדיוור ניתן לבצע בכל עת באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל פרסום. הוראות התקנון באשר לדיוור ישיר כאמור בפרק 8 להלן יחולו גם על הצטרפות לרשימת הדיוור העת הרישום לקורס.
3.4.3. בעלת האתר הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי הקורס והתכנים המועברים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את מצגות הקורס, מבנה הקורס, תכני הקורס, הקלטות הקורס, התמונות והטקסטים המופיעים בשיעורים ובחומרים הנלווים ואת שם הקורס.
3.4.4. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהקורס ו/או מהתכנים המופיעים בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעלת האתר
3.5. הגבלת אחריות
3.5.1. מובהר בזאת כי תכני הקורס מועברים ע"פ מיטב הבנתה, ידיעותיה וניסיונה של בעלת האתר והמנחים בקורס. בעלת האתר אינה אחראית לכל פעולה שתינקט ע"י המשתתפים ו/או לכל פרשנות שתינתן על-ידם לתכנים המועברים בקורס. כל פעולה של משתתף בהסתמכו על התכנים המועברים בקורס הינה על דעתו ואחריותו הבלעדית.
3.5.2. במסגרת הקורס עשוי להיות מוצע למשתתפי הקורס לרכוש את רשימת המצרכים הרלוונטיים לקורס באמצעות קישור לחנות מזון חיצונית. רכישה זו הינה ישירות בין המשתתפים לבין חנות המזון ואינה בשליטת או באחריות בעלת האתר.
3.5.3. המתכונים המוצעים במסגרת הקורס נוסו על-ידי בעלת האתר ו/או מי מטעמה אך המשתתפים יודעים ומצהירים כי הם מבינים שיישום והכנת המתכונים על-ידם עשוי להביא למנות סופיות ולתוצאות שונות במראה, מרקם או בטעם, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי בעלת האתר או מי מטעמה בקשר לכך.
3.5.4. באחריות המשתתפים לוודא כי המצרכים המופיעים במתכון מתאימים להם מבחינת כשרות, התוויות רפואיות ורגישויות למזון, אלרגיות, צמחונות, טבעונות וכיוצ"ב. בעלת האתר אינה מתחייבת שהמתכונים המופיעים בקורס תואמים השקפות עולם קולינריות או הגבלות רפואיות. ככל שידועה רגישות רפואית למזון יש להיוועץ ברופא המטפל טרם רכישת הקורס.
3.5.5. היישום המעשי של התכנים הנלמדים בקורס כולל עבודה במטבח ומערב סכינים וכן בישול באש ובחום גבוה. באחריות המשתתף לדאוג לסביבת עבודה בטוחה ובעלת האתר אינה אחראית לכל נזק שייגרם למשתתף כתוצאה מעבודה לא-זהירה בעת הכנת המתכונים הנלמדים בקורס.
3.5.6. תכני הקורס אינם מתיימרים להוות ייעוץ מכל סוג שהוא.
3.5.7. הקורסים מיועדים לבגירים בני 18 ומעלה. ככל שיתברר בדיעבד כי המשתתף הינו קטין ו/או מי שנדרש לקבל אישור אפוטרופוס על מנת לבצע פעולה משפטית, וכי אישור שכזה לא ניתן, במקרה כזה המשתתף לא יהיה זכאי לכל השבה כלשהי של התשלומים ששולמו על-ידו ובעלת האתר שומרת על זכותה למצות את האפשרויות המשפטיות העומדות לרשותה כנגד המשתתף בגין כל נזק שייגרם לה.
3.6. פרטיות
3.6.1. בעלת האתר תשמור על פרטיות המשתתפים והמידע המסופק על-ידם בכפוף להוראות כל דין.
3.6.2. הודעות ועדכונים מבעלת האתר או ממנחה הקורס למשתתפי הקורס בנוגע לתכני הקורס יועברו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בקבוצת הפייסבוק הייעודית שתפתח לקורס ותכלול את משתתפי הקורס בלבד ו/או בקבוצת ווטסאפ (WhatsApp) ייעודית שתפתח לקורס ותכלול את משתתפי הקורס בלבד ו/או בכל דרך אחרת שתבחר בעלת האתר לפי שיקול דעתה. באחריות המשתתפים לוודא כי יש להם גישה זמינה לפלטפורמות באמצעותן מועברות הודעות על-ידי המנחה.
3.6.3. השתתפות פעילה בשיעורים והעלאת תכנים לקבוצות הייעודיות של הקורס תתקבל בברכה, אך היא נעשית בידיעת המשתתף ובהסכמתו לכך שתכנים אלו יהיו פומביים ולמשתתף לא תהיה כל טענה כנגד בעלת האתר או מי מטעמה בקשר לחשיפת תכנים אלו.
3.6.4. השיעורים בקורס מוקלטים ובעלת האתר שומרת על זכותה לעשות בהם שימוש בכל עת.
3.6.5. בהסכמת המשתתפים, יצולמו תמונות במהלך סדנאות, קורסים ובישולים, ע"י בעלת האתר או מי מטעמה, לצורך שימוש בתמונות אלו לצרכים שיווקיים ופרסומיים ברשתות החברתיות. משתתף שאינו מעוניין להופיע בתמונות אלו יציין זאת באופן מפורש מבעוד מועד.

4. רכישת מוצרי תוכן דיגיטליים באתר
4.1. ביצוע רכישה באתר אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה.
4.2. במידה שהנך תושב ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
4.3. כדי שבעלת האתר תוכל לספק את הזמנתך, ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר.
4.4. התשלום עבור ההזמנה יוצג במטבע ישראלי בלבד. בעלת האתר שומרת על זכותה לשנות את המחירים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הודעה על מבצעים והנחות. המחיר הקובע הינו המחיר המופיע באתר בעת ביצוע התשלום.
4.5. זמינות המוצרים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה אין בעלת האתר מתחייבת לשמור על סל הקניות ו/או על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר.
4.6. השלמת העסקה מותנית בקבלת אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב. במידה שחברת האשראי לא תאשר את העסקה ההזמנה תיחשב כמבוטלת.
4.7. בסיום תהליך הרכישה באתר יישלח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזנת במהלך תהליך הרכישה, ובו אישור על ביצוע העסקה ופרטי ההזמנה. מרגע שהתקבל אצלך דואר אלקטרוני כאמור העסקה אינה ניתנת לשינוי או לביטול.
4.8. בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה.
4.9. למען הסר ספק, הזמנת המוצר כוללת אך ורק את מתן הגישה לתוכן שנרכש.
4.10. לתשומת ליבכם, אין זכות לביטול עסקה וקבלת החזר כספי בגין רכישה של מוצר דיגיטלי.

5. אחריות על התכנים המופיעים באתר
5.1. בעלת האתר עושה את מירב המאמצים לוודא כי המידע המוצג באתר הינו מעודכן, מדויק ושלם. יחד עם זאת, יתכנו טעויות סופר במידע המופיע באתר או שהוא לא יהיה מעודכן.
5.2. מובהר בזאת כי המידע המופיע באתר הינו מידע כללי אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא.
5.3. מובהר בזאת כי בעלת האתר אינה אחראית לכל פעולה שתינקט ע"י המשתמש באתר ו/או לכל פרשנות שתינתן ע"י המשתמש למידע המצוי באתר. כל פעולה של המשתמש הינה על אחריותו הבלעדית, לרבות פנייה לבעלי מקצוע חיצוניים ששמותיהם הוזכרו באתר.
5.4. בעלת האתר לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע"י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, בעלת האתר לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה.
5.5. כל פעולה שינקוט משתמש על סמך המידע המופיע באתר הינה על דעת עצמו בלבד ועל אחריותו בלבד, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה נגד בעלת האתר בגין כל עניין הקשור להסתמכותו על המידע המופיע באתר.
5.6. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים. יתכן שהמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לבעלת האתר. למען הסר ספק, בעלת האתר לא תהיה אחראית בשום צורה לתקינותם של הקישורים הנ"ל, למידע המופיע בהם, לתוכן המוצג בהם, לשירותים המוצעים במסגרת אתרים אלו, מדיניות הפרטיות שלהם ו/או לאופן ניהול האתרים הנ"ל.
5.7. למען הסר ספק, הימצאם של קישורים חיצוניים באתר אינו מהווה המלצה מטעם בעלת האתר ביחס לתכנים, לשירותים או למוצרים המוצעים בקישורים אלו.

6. שיפוי
6.1. המשתמש מתחייב לשפות את בעלת האתר בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.
6.2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב ע"י בעלת האתר.

7. פרטיות ושמירת סודיות
7.1. בעלת האתר עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע"י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על משתמש"), אשר עשוי לכלול את העמודים באתר בהם ביקרת, משך הצפייה בכל עמוד, מיקומך הגיאוגרפי ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותה גלשת באתר וכיוצ"ב.
7.2. בעלת האתר תהיה רשאית להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים לרבות באמצעות עוגיות (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד.
7.3. קבצי "עוגיות" (Cookies) הינם קבצים הנוצרים על ידי המכשיר ממנו גלשתם לאתר הכוללים מידע בדבר דפוסי הגלישה שלכם באתר. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.
7.4. בעלת האתר לא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש לבין בעלת האתר.
7.5. בעלת האתר עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים, באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה. יחד עם זאת, בעלת האתר אינה יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות בעלת האתר – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי בעלת האתר. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בעלת האתר.

8. דיוור ישיר
8.1. בעלת האתר מציעה למשתמשי האתר להירשם בחינם לרשימת התפוצה ולקבל ממנה דיוור מעת לעת.
8.2. בעת הרשמתך לרשימת התפוצה הנך מסכים כי בעלת האתר תהיה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לשלוח אליך מסרונים (SMS או ווטסאפ), לפנות אליך בכתב או בע"פ, לרבות בכל מידע פרסומי ושיווקי בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיוצ"ב. כמו כן, מסירת כתובת הדואר האלקטרוני במהלך תהליך הרכישה מהווה הסכמתך לקבל מבעלת האתר דיוור כאמור.
8.3. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כמוזכר לעיל יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני. למען הסר ספק, הנך רשאי, בכל עת, להודיע לבעלת האתר על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור שלה באמצעות פנייה לבעלת האתר או באמצעות מנגנון ההסרה המצוין בכל הודעה.
8.4. האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו הינה על המשתמש ובעלת האתר לא תהא אחראית לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר לתוכן הדיוור בגין אי-עדכון פרטים ע"י המשתמש.
8.5. במקרה שפרטי הקשר שהוזנו הינם משותפים למשתמשים נוספים מלבד המשתמש אשר הזין את פרטי ההתקשרות באתר, תהווה הזנת הפרטים באתר ע"י המשתמש הצהרה והתחייבות לכך כי הסכמתך לקבל דיוור ישיר מבעלת האתר מהווה הסכמה גם מצד המשתמשים האחרים באותם פרטי קשר.

9. הוספת תגובות לכתבות באתר
9.1. בעלת האתר רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לאפשר לגולשים באתר להוסיף תגובות פומביות לכתבות המתפרסמות מעת לעת באתר.
9.2. בעלת האתר אינה בודקת את אמיתות ומהימנות תוכנן של התגובות המתפרסמות באתר, ואינה אחראית לכל אי-דיוק, טעות, אי-התאמה או מידע שגוי המופיע בתגובות אלו.
9.3. בעלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמשי האתר כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על התגובות המתפרסמות באתר.
9.4. המשתמש מצהיר כי ברור וידוע לו כי התגובות שיכתוב ויפורסמו על-ידי בעלת האתר יהיו פומביות וגלויות לעיני כל.
9.5. בעלת האתר שומרת על זכותה שלא לפרסם ו/או למחוק תגובות אשר יכללו שפה פוגענית ו/או הפרת זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים ו/או חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור ו/או חומר בלתי חוקי לרבות לשון הרע, פגיעה בפרטיות או הטעייה צרכנית.
9.6. ידוע ומוסכם על משתמשי האתר כי בעלת האתר רשאית להסיר ו/או לא לפרסם תגובות בשלמותן או בחלקן לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לעדכן בדבר את כותב התגובה.

10. קניין רוחני
10.1. בעלת האתר ופרטקרטצ'אי סינגהנארט, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד, הינם בעלי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, למעט חלקים באתר שבהם הם מורשים ע"פ רישיון ו/או הסכם לעיצובם. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות, קטעי הקול והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.
10.2. התכנים והמוצרים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של בעלת האתר הינו אסור.
10.3. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של בעלת האתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעלי הזכויות.

11. המחאת זכויות
11.1. בעלת האתר רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של הסכם זה.
11.2. למשתמש האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של בעלת האתר ו/או כל גורם מורשה מטעמה במפורש מראש ובכתב.

12. דין ושיפוט
12.1. הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.
12.2. כל השתהות או הימנעות של בעלת האתר בקיום זכות המגיעה לה בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.

13. נגישות
13.1. האתר משתמש בשירותי תוכנת הנגשה לגולשים בעלי מוגבלויות, מתוך מטרה לאפשר חווית גלישה מיטבית לכלל הגולשים באשר הם.
13.2. על אף האמור לעיל, יתכן כי דפים מסוימים באתר טרם הונגשו או שטרם נמצא פתרון טכנולוגי הולם עבורם. בעלת האתר מצרה על אי-הנעימות שעשויה להיגרם עקב כך וממשיכה במאמציה לשיפור הנגישות ואיכות הגלישה מתוך מחויבות כנה ואמיתית לכלל ציבור הגולשים.

14. שירות לקוחות
14.1. ניתן ליצור קשר עם בעלת האתר לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.
14.2. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.

תפריט נגישות